Wiadomości

Informujemy, że w chwili obecnej trwają ustalenia dotyczące budowy infrastruktury technicznej z firmą UPC.

Po uzgodnieniu sposobu budowy i prowadzenia instalacji firma UPC przystąpi do budowy instalacji w budynkach administrowanych przez GSM „Nasz Dom”

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” zawiadamia, iż na podstawie § 20 pkt.1 i § 21 pkt.1 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwołuje Walne Zgromadzenie Członków GSM „Nasz Dom”, które odbędzie się w dniu 13.05.2017 r. o godz. 10:00 w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kłodnickiej 95.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 r. – podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania RN.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

10. Podjęcie decyzji w sprawie technologii budowy garaży na działkach za budynkiem przy ul. Gojawiczyńskiej 8.

11. Podjęcie decyzji w sprawie dalszego funkcjonowania nieruchomości położonej przy ul. Kłodnickiej 99 w przypadku nie pozyskania nabywcy.

12. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami.

13. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rad Osiedli.

14. Przedstawienie sprawozdań ze zjazdu delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz ze Zjazdu delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.

15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że komplet dokumentów tj. sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2016 r., projekty uchwał, będą wyłożone do wglądu członkom w siedzibie Spółdzielni od 21.04.2017 r. w pokoju nr 105 w godzinach urzędowania.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

W związku z planowaną wycinką drzew Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) informuje o zamiarze złożenia wniosku do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcie n/w drzew znajdujących się na poszczególnych adresach:

1. Kosynierów 2 - świerk pospolity

2. Szybowa 2 – świerk pospolity

3. Sztolniowa 7 – Wierzba babilońska, modrzew

4. Sztolniowa 11 – Lilak pospolity

5. Zamenhofa 10 – Jarząb pospolity 5 szt.

6. Międzyblokowa 8 – Jarząb pospolity 3 szt.

7. Parandowskiego 5 – sumak octowiec 2 szt., klon pospolity 10 szt., świerk pospolity 1 szt.

 

Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie w/w wycinki do dnia 02.01.2017r. Informacji o sprawie można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni, ul. Kłodnicka 97, pok. 121.

W załączeniu tabela zbiorcza, mapy z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki oraz zdjęcia wg kolejności.

 
Więcej artykułów…

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.