Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” zawiadamia, iż na podstawie § 20 pkt.1 i § 21 pkt.1 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie art. 39 § 1 Prawa spółdzielczego zwołuje Walne Zgromadzenie Członków GSM „Nasz Dom”, które odbędzie się w dniu 16.05.2015  r. o godz. 10 00 w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kłodnickiej 95.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie  Walnego Zgromadzenia Członków przez  Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Stwierdzenie  prawidłowości  zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz  jego  zdolności  do  podejmowania  uchwał.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał.
 6. Przyjęcie  porządku obrad.
 7. Podjęcie decyzji  w zakresie dalszego funkcjonowania nieruchomości położonej przy ulicy Kłodnickiej 99-podjęcie uchwał.
 8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rad Osiedli.
 9. Wybory do Rad Osiedli.
 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 r. – podjęcie uchwał w sprawie:   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 11. Omówienie wyników badania lustracyjnego Spółdzielni za okres  2011-2013 r.- odczytanie listu Regionalnego Związku Rewizyjnego SM z siedzibą w Katowicach.
 12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania RN.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 14. Omówienie sprawy nabycia  działek (po nasypie kolejowym) po elektrowni „Halemba” oraz przedstawienie koncepcji zagospodarowania tych działek.
 15. Przedstawienie koncepcji zagospodarowania działek położonych za budynkiem  przy
  ul. Gojawiczyńskiej 8.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie  przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że Wszystkie Sprawozdania oraz projekty uchwał zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni od 30.04.2015 r. w pokoju nr 105 w godzinach urzędowania.

Każdy członek ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

Informujemy członków, że w związku z kończącą się w tym roku kadencją Rad Osiedli  należy dokonać wyboru nowych członków Rad Osiedli na najbliższą 3-letnią kadencję.

W związku z powyższym na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 16.05.2015 r. należy dokonać  wyboru 3 członków Rady Osiedla Halemba I, 3 członków Rady Osiedla Halemba II i 3 członków Rady Osiedla Bykowina. Kandydatów należy zgłaszać  w sekretariacie Spółdzielni nie później niż na 3 dni przed ustalonym terminem  obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie kandydata powinno mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko zgłaszającego oraz imię, nazwisko kandydata.

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę osoby zgłoszonej na kandydowanie w wyborach. Kandydatami do Rad Osiedli jak również zgłaszającymi kandydatów mogą być wyłącznie członkowie Spółdzielni.

 
Więcej artykułów…

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.