Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” zawiadamia, iż na podstawie § 20 pkt.1i § 21 pkt.1 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwołuje Walne Zgromadzenie Członków GSM „Nasz Dom”, które odbędzie się w dniu 28.05.2016 r. o godz. 10 00 w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kłodnickiej 95.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 r. – podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania RN.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

10. Prezentacja kandydatów oraz wybory do Rady Nadzorczej-podjęcie uchwały.

11. Sprawozdanie z realizacji kierunków rozwoju za lata 2011-2015- podjęcie uchwały.

12. Uchwalenie kierunków działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej na lata 2016 – 2020-podjęcie uchwały.

13. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rad Osiedli.

14. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami.

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany przeznaczenia niewykorzystanej kwoty z wyniku za 2014 r. w wysokości 640 000 zł przeznaczonej przez Walne 
Zgromadzenie Członków na zakup działek po nasypie kolejowym (600 000 zł), oraz na wykonanie placyku gospodarczego przy ul. Brodzińskiego
(40 000 zł).

16. Wybór delegata do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych i 2 delegatów na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady
Spółdzielczości- podjęcie uchwał.

17. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że komplet dokumentów tj. sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2015 r., projekty uchwał, w tym złożone przez członków, będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni od 13.05.2016 r. w pokoju nr 105 w godzinach urzędowania.
Jednocześnie informujemy, że osoby, które chcą wcześniej zapoznać się z materiałami Zarządu tj. ww. sprawozdaniami i uchwałami Zarządu zapraszamy do siedziby Spółdzielni już od dnia 6.05.2016 r.
Każdy członek ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.
Informujemy również, że w związku z kończącą się w tym roku kadencją Rady Nadzorczej należy dokonać wyboru na Walnym Zgromadzeniu nowych członków Rady na najbliższą 3-letnią kadencję.
Kandydatów należy zgłaszać w sekretariacie Spółdzielni nie później niż na 3 dni przed ustalonym terminem obrad Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24.05.2016 r. Zgłoszenie kandydata powinno mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko zgłaszającego oraz imię, nazwisko kandydata, a także powinno zawierać pisemną zgodę osoby zgłoszonej na kandydowanie w wyborach oraz oświadczenie kandydata, iż nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności nie uczestniczy jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
Kandydatami do Rady Nadzorczej jak również zgłaszającymi kandydatów mogą być wyłącznie członkowie Spółdzielni.
Na tym samym zebraniu członkowie będą również wybierać 1 delegata na Zjazd delegatów Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach w której Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz 2 przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą.
Kandydatów należy zgłaszać na tych samych zasadach co kandydatów do Rady Nadzorczej nie później niż na 3 dni przed ustalonym terminem obrad Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24.05.2016 r.. Zgłoszenie kandydata powinno mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko zgłaszającego oraz imię, nazwisko kandydata a także powinno zawierać pisemną zgodę osoby zgłoszonej na kandydowanie w wyborach. Kandydatami na delegatów jak również zgłaszającymi kandydatów mogą być wyłącznie członkowie Spółdzielni.
Druki zgłoszeniowe kandydatów do Rady Nadzorczej i delegatów można pobrać w sekretariacie pokój nr 113 lub na stronie internetowej Spółdzielni www.naszdom.info.pl

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.

Zgłoszenia kandydata na Zjazd Przedkongresowy.

Zgłoszenia kandydata na Walne Zgromadzenie Związku Rewizyjnego.

 

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.