Wiadomości

17 maja 2014 r. odbyło się po raz 7 Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”

Jak co roku obligatoryjnie zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków, które swoje posiedzenie odbyło w dniu 17 maja br.. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, do którego kompetencji należą wszystkie kluczowe sprawy związane z jej działalnością. Pomimo pisemnego zawiadomienia wysłanego do każdego członka Spółdzielni oraz informacji podanej na stronie internetowej GSM „Nasz Dom” na zebranie przybyło tylko 77 członków spośród 1893 uprawnionych. Obecni na zebraniu musieli podjąć ważne dla Spółdzielni decyzje poprzez głosowanie 8 przygotowanych projektów uchwał. Uchwały te dotyczyły :

1. odwołania członka Rady Osiedla,

2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 r.,

3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.

4. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2013 r. z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu,

6. uchwalenia definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi dla celów rozliczeniowych z członkami,

7. podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.

Podejmowano kolejne uchwały, które były poprzedzone omówieniem przez Zarząd oraz otwarciem dyskusji w danym temacie.

Prezes Zarządu Sonia Sekuła-Janus stwierdziła, że Spółdzielnia w 2013 r. głównie koncentrowała się na realizacji zatwierdzonych planów gospodarczych i finansowych oraz przyjętych wcześniej kierunkach działań, mając na uwadze utrzymanie dobrej kondycji finansowej Spółdzielni, oraz dobrego stanu technicznego zasobów. Spółdzielnia zarządza obecnie 101 budynkami oraz 20 lokalami należącymi do Wspólnoty Mieszkaniowej. Z 3428 zarządzanych mieszkań 1159 lokali jest spółdzielczych a pozostałe 2269 lokali stanowi prywatną własność właścicieli.

W 2013 r. GSM „Nasz Dom” uzyskała bardzo dobry wynik finansowy z całości działalności w wysokości 1 718 344,03 zł brutto, wyższy o 85 957,17zł od całego wyniku roku poprzedniego i o 112 301,09 zł w zakresie zysku z działalności gospodarczej za rok 2012. Na 96 nieruchomości mieszkaniowych tylko 2 uzyskały nieznaczny wynik ujemny. Pozostałe osiągnęły wyniki dodatnie lepsze niż w roku 2012. Te wyniki z art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz dodatni wynik z działalności gospodarczej umożliwiły zmniejszenie w 2014 r. wszystkim członkom Spółdzielni kosztów eksploatacji nieruchomości, w których zamieszkują o 0,40zł/m2/m-c, co w efekcie pozwoliło w wielu nieruchomościach na obniżenie opłat lub niewielki wzrost do 0,05gr./m2/m-c.

Ponadto Spółdzielnia kolejny raz mogła zwiększyć stan funduszu zasobowego, który zabezpiecza jej stabilność finansową oraz sfinansować z wyniku bilansowego działalność kulturalno-oświatową bez konieczności pobierania opłat z tego tytułu od mieszkańców.

Wszystkie wskaźniki ekonomiczne kształtują się na wysokim poziomie, co zapewnia dalsze, sprawne funkcjonowanie naszej Spółdzielni. Spółdzielnia posiada bardzo dobrą płynność finansową, dzięki czemu może terminowo wywiązywać się z wszystkich zobowiązań finansowych.

Z-ca Prezesa Zygmunt Doliński omówił część remontową sprawozdania informując, że w dniu 14.01.2013 r. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałą do realizacji plany remontowo – inwestycyjne z poszczególnych osiedli. Plany te, opiewały w sumie na kwotę 3 731 350,00 zł. Wprowadzone od czerwca 2013 roku zmiany zaliczek na fundusz remontowy spowodowały korektę planów do kwoty 4 078 850,00 zł. Po rozliczeniu sezonu grzewczego 2012/2013 ze względu na stwierdzone niedogrzania mieszkań została wprowadzona następna korekta planów do kwoty 4 618 850,00 zł mającą na celu wykonanie dodatkowych dociepleń stropów piwnic i stropodachów w budynkach, które wykazywały duże ubytki ciepła. Głównymi elementami realizacji planów poszczególnych osiedli były: wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnych w budynkach, remonty kominów i przewodów wentylacyjnych, wymiana okienek piwnicznych, remonty wiatrołapów, remonty schodów. Wykonano duży zakres robót dociepleniowych w budynkach położonych przy ulicach Brzechwy 5,7,13, Kłodnickiej 64, Makuszyńskiego 9 i Kukuczki 2,4. Częściowo docieplono budynki położone przy ulicach Borowa 2,4, Leśna 32a,34,38c, Racławicka 3b,3c.

Awaryjnie ocieplono ścianę szczytową w budynku przy ul. Sztolniowej 11.

Przeprowadzono remonty chodników przy budynkach, wymianę okienek w piwnicach i inne niezbędne remonty. Wykonawstwo w roku 2013 zamknięto kwotą 4 074 371,14 zł. Oszczędności z tytułu tańszego wykonawstwa robót wyniosły 532 000,00 zł.

Członkowie zabierali głos w dyskusjach i przedstawiali swoje spostrzeżenia, uwagi i propozycje w zakresie osiedli i budynków w których zamieszkują.

 

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” zawiadamia, iż na podstawie § 20 pkt.1 i § 21  Statutu Spółdzielni oraz na podstawie art. 39 § 1 Prawa spółdzielczego zwołuje Walne Zgromadzenie Członków GSM „Nasz Dom”, które odbędzie się w dniu 17.05.2014  r.  o godz. 10 00 w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kłodnickiej 95.

Porządek obrad przewiduje:

1.    Otwarcie  Walnego Zgromadzenia Członków przez  Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.    Stwierdzenie  prawidłowości  zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz  jego  zdolności  do  podejmowania  uchwał.
3.    Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Wybór Komisji Uchwał.
6.    Przyjęcie  porządku obrad.
7.    Podjęcie decyzji  w zakresie dalszego funkcjonowania nieruchomości położonej przy ulicy Kłodnickiej 99-podjęcie uchwały.
8.    Zmiany w składzie Rady Osiedla Bykowina – podjęcie uchwały.
9.    Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 r. – podjęcie uchwał w sprawie:
a)     zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
b)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
10.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania RN.
11.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12.    Przedstawienie sprawozdań z działalności Rad Osiedli.
13.    Ustalenia definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi- podjęcie uchwały.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie  przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami.
15.    Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że wszystkie sprawozdania oraz projekty uchwał zostaną wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w siedzibie GSM „Nasz Dom” od 30.04.2014 r. w pokoju nr 105 w godzinach urzędowania.
Każdy członek ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

 
Więcej artykułów…

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.