Wiadomości

Zarząd GSM „Nasz Dom” informuje, że w dniu 13 września br. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach organizuje XXXIII Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego.
Nasza Spółdzielnia corocznie bierze udział w złazie o czym informujemy zawsze we wrześniowym wydaniu biuletynu Spółdzielni. Głównym celem tej imprezy jest umożliwienie spółdzielcom-turystom poznania walorów turystyczno-krajoznawczych Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz integracja spółdzielców województwa śląskiego.

W związku z powyższym informujemy, że zapisy do wzięcia udziału w złazie będą przyjmować Rady Osiedli w następujących terminach:
1. Rada Osiedla Halemba I- 7 lipca w godz. od 16:00-17:00 i 14 lipca w godz. od 10:00-12:00 w siedzibie Spółdzielni, III piętro pokój nr 306 (siedziba Rady Osiedla ),
2. . Rada Osiedla Halemba II - 7 lipca w godz. od 10:00-11:30 oraz 16:00-17:30 i 14 lipca w tych samych godzinach w budynku przy ul. Modrzewiowej 9 parter (siedziba Rady Osiedla),
3. Rada Osiedla Bykowina- 7 lipca w godz. 16:00-18:00 w budynku przy ul. Gwareckiej 3a ostatnie piętro (siedziba Rady Osiedla).

Odpłatność od osoby wynosi 20 złotych.
Zapraszamy chętnych do udziału w złazie.

 

17 maja 2014 r. odbyło się po raz 7 Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”

Jak co roku obligatoryjnie zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków, które swoje posiedzenie odbyło w dniu 17 maja br.. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, do którego kompetencji należą wszystkie kluczowe sprawy związane z jej działalnością. Pomimo pisemnego zawiadomienia wysłanego do każdego członka Spółdzielni oraz informacji podanej na stronie internetowej GSM „Nasz Dom” na zebranie przybyło tylko 77 członków spośród 1893 uprawnionych. Obecni na zebraniu musieli podjąć ważne dla Spółdzielni decyzje poprzez głosowanie 8 przygotowanych projektów uchwał. Uchwały te dotyczyły :

1. odwołania członka Rady Osiedla,

2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 r.,

3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.

4. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2013 r. z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu,

6. uchwalenia definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi dla celów rozliczeniowych z członkami,

7. podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.

Podejmowano kolejne uchwały, które były poprzedzone omówieniem przez Zarząd oraz otwarciem dyskusji w danym temacie.

Prezes Zarządu Sonia Sekuła-Janus stwierdziła, że Spółdzielnia w 2013 r. głównie koncentrowała się na realizacji zatwierdzonych planów gospodarczych i finansowych oraz przyjętych wcześniej kierunkach działań, mając na uwadze utrzymanie dobrej kondycji finansowej Spółdzielni, oraz dobrego stanu technicznego zasobów. Spółdzielnia zarządza obecnie 101 budynkami oraz 20 lokalami należącymi do Wspólnoty Mieszkaniowej. Z 3428 zarządzanych mieszkań 1159 lokali jest spółdzielczych a pozostałe 2269 lokali stanowi prywatną własność właścicieli.

W 2013 r. GSM „Nasz Dom” uzyskała bardzo dobry wynik finansowy z całości działalności w wysokości 1 718 344,03 zł brutto, wyższy o 85 957,17zł od całego wyniku roku poprzedniego i o 112 301,09 zł w zakresie zysku z działalności gospodarczej za rok 2012. Na 96 nieruchomości mieszkaniowych tylko 2 uzyskały nieznaczny wynik ujemny. Pozostałe osiągnęły wyniki dodatnie lepsze niż w roku 2012. Te wyniki z art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz dodatni wynik z działalności gospodarczej umożliwiły zmniejszenie w 2014 r. wszystkim członkom Spółdzielni kosztów eksploatacji nieruchomości, w których zamieszkują o 0,40zł/m2/m-c, co w efekcie pozwoliło w wielu nieruchomościach na obniżenie opłat lub niewielki wzrost do 0,05gr./m2/m-c.

Ponadto Spółdzielnia kolejny raz mogła zwiększyć stan funduszu zasobowego, który zabezpiecza jej stabilność finansową oraz sfinansować z wyniku bilansowego działalność kulturalno-oświatową bez konieczności pobierania opłat z tego tytułu od mieszkańców.

Wszystkie wskaźniki ekonomiczne kształtują się na wysokim poziomie, co zapewnia dalsze, sprawne funkcjonowanie naszej Spółdzielni. Spółdzielnia posiada bardzo dobrą płynność finansową, dzięki czemu może terminowo wywiązywać się z wszystkich zobowiązań finansowych.

Z-ca Prezesa Zygmunt Doliński omówił część remontową sprawozdania informując, że w dniu 14.01.2013 r. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałą do realizacji plany remontowo – inwestycyjne z poszczególnych osiedli. Plany te, opiewały w sumie na kwotę 3 731 350,00 zł. Wprowadzone od czerwca 2013 roku zmiany zaliczek na fundusz remontowy spowodowały korektę planów do kwoty 4 078 850,00 zł. Po rozliczeniu sezonu grzewczego 2012/2013 ze względu na stwierdzone niedogrzania mieszkań została wprowadzona następna korekta planów do kwoty 4 618 850,00 zł mającą na celu wykonanie dodatkowych dociepleń stropów piwnic i stropodachów w budynkach, które wykazywały duże ubytki ciepła. Głównymi elementami realizacji planów poszczególnych osiedli były: wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnych w budynkach, remonty kominów i przewodów wentylacyjnych, wymiana okienek piwnicznych, remonty wiatrołapów, remonty schodów. Wykonano duży zakres robót dociepleniowych w budynkach położonych przy ulicach Brzechwy 5,7,13, Kłodnickiej 64, Makuszyńskiego 9 i Kukuczki 2,4. Częściowo docieplono budynki położone przy ulicach Borowa 2,4, Leśna 32a,34,38c, Racławicka 3b,3c.

Awaryjnie ocieplono ścianę szczytową w budynku przy ul. Sztolniowej 11.

Przeprowadzono remonty chodników przy budynkach, wymianę okienek w piwnicach i inne niezbędne remonty. Wykonawstwo w roku 2013 zamknięto kwotą 4 074 371,14 zł. Oszczędności z tytułu tańszego wykonawstwa robót wyniosły 532 000,00 zł.

Członkowie zabierali głos w dyskusjach i przedstawiali swoje spostrzeżenia, uwagi i propozycje w zakresie osiedli i budynków w których zamieszkują.

 
Więcej artykułów…

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.